Home Onderzoek Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Ingevolge de Arbowet, draagt de werkgever zorg voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever dient daartoe een beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waaronder het tegengaan van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Verder draagt de werkgever zorg voor preventie (organisatorisch, beleid en regelingen) en opvang/begeleiding van slachtoffers (vertrouwenspersoon, voorlichting en informatie en rol leidinggevenden). Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek legt een zorgplicht bij de werkgever neer voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemers. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens stelt het Burgerlijk Wetboek in artikel 7:611 dat werkgever en werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Eenzelfde bepaling geldt voor bevoegd gezag en ambtenaren krachtens artikel 125ter van de Ambtenarenwet. Handelen in strijd met goed werkgeverschap, kan onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever.

Vier gelijke behandelingswetten
Het juridisch kader bij ongewenste omgangvormen wordt daarnaast onder meer gevormd door een viertal gelijke behandelingswetten: de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.

Regels en procedures eigen organisatie
De meeste organisaties kennen eigen gedragscodes en regelingen met betrekking tot (on)gewenste omgangsvormen. Idealiter wordt over deze regelingen en procedures helder en bij herhaling gecommuniceerd, bijvoorbeeld door beschikbaarheid op intranet en communicatie door leidinggevenden, en zijn zij bekend bij de medewerkers. Naast wettelijke bepalingen, zijn medewerkers daarmee ook gehouden aan het omgangsvormenbeleid van de eigen organisatie.

Top