Home Onderzoek Betrokkenen

Betrokkenen

Casus seksuele intimidatie: de melder, de betrokkene, de werkgever en de rol van BING.

Hoe zou u hiermee omgaan?
Als er wordt gevraagd wat u zou doen als er ongewenste omgangsvormen binnen uw organisatie plaatsvinden, dan heeft u daar vast een duidelijke mening over. Soms is de praktijk minder duidelijk. Wat zou u doen in onderstaande casus?

U bent leidinggevende van de afdeling Communicatie. Een medewerkster meldt dat een mannelijke collega (ook een medewerker binnen uw team) regelmatig opmerkingen maakt over haar uiterlijk, zoals ‘wanneer trek jij dat leuke rokje weer aan’. Volgens haar zijn de opmerkingen een paar maanden geleden begonnen. In eerste instantie lachte zij om zijn opmerkingen, maar nu ervaart zij deze als vervelend. Afgelopen dinsdagavond heeft uw medewerkster overgewerkt. Zij meldt dat de betreffende medewerker, toen iedereen weg was, op haar kamer achter haar kwam staan en zijn handen op haar schouders legde. Hij vroeg volgens haar of hij haar even moest masseren. De medewerkster geeft duidelijk aan dat zij hier zo van is geschrokken, dat zij nu niet meer met een fijn gevoel naar haar werk gaat. U kent de betreffende collega van de medewerkster Communicatie al ruim tien jaar. U kunt zich niet voorstellen dat hij dit gedrag heeft vertoond. Wat gaat u doen met deze melding?

Werkgever: hoe gaat u met een melding om?
Wanneer u als leidinggevende/werkgever wordt geconfronteerd met een medewerker die zich slachtoffer voelt van ongewenste omgangsvormen, dan heeft u mogelijk behoefte aan een klankbord om een juiste en zorgvuldige aanpak te kiezen. U kunt voor moeilijke afwegingen komen te staan. Kunt u objectief inschatten of de melding van het ‘slachtoffer’ geloofwaardig is? Zijn gesprekken met betrokkenen voldoende of moet de zaak, aansluitend, worden onderzocht en moeten er mogelijk (tijdens en na het onderzoek) zelfs maatregelen worden getroffen? Worden er medewerkers (melder en potentiële dader) geschaad? Is de ‘betrokkene’ zich bewust van zijn of haar gedrag en hoe was de verstandhouding voordat de melder aangaf dit vervelend te vinden? Het is belangrijk in dit soort situaties zorgvuldig te handelen, maar daar zijn geen kant-en-klare handleidingen voor.

BING denkt graag in het eerste stadium mee in het afwegen van de verschillende opties en zal u met advies bijstaan om ook het proces van het eventuele onderzoek voor alle betrokkenen goed in te richten. Het is belangrijk dat een dergelijk integriteitsonderzoek zo snel mogelijk plaatsvindt nadat een incident c.q. patroon van gedragingen is gemeld. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en helderheid van de verklaringen. BING streeft naar een zo kort mogelijke doorlooptijd, voor zover de zorgvuldigheid dit toelaat. De conceptrapportage wordt met u als opdrachtgever besproken en als resultaat van het onderzoek, ontvangt u een rapportage waarin de feiten en omstandigheden worden beschreven, alsmede – als dat onderdeel vormt van de opdracht – een beoordeling daarvan door BING.

Slachtoffer
Als u zich slachtoffer voelt van ongewenste omgangsvormen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw verhaal te doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met uw leidinggevende of de vertrouwenspersoon. Ook kan er een formele klacht worden ingediend. In alle gevallen kan er worden besloten tot een integriteitsonderzoek. Wanneer BING het onderzoek uitvoert, wordt er altijd uitgebreid de tijd genomen om te spreken met u als ‘slachtoffer’. Daarbij krijgt u de gelegenheid de omstandigheden en de aard van het ongewenste gedrag te schetsen. De onderzoekers vragen hierbij goed door en helpen het verhaal concreet aan te scherpen, inclusief eventueel feitelijk ondersteunend materiaal, zoals e-mails, tweets en sms’jes. Zij zullen ook vragen of er mensen zijn die de waarnemingen en observaties van uw kant kunnen bevestigen. Het resultaat van een integriteitsonderzoek is in bijna alle gevallen een rapportage die wij aan de opdrachtgever sturen.

Betrokkene
Stelt u zich eens voor: u wordt bij uw directeur geroepen en verneemt dat er een integriteitsonderzoek wordt ingesteld omdat een van uw medewerkers of collega’s u beschuldigt van ongewenst gedrag. Vaak wordt dit gevolgd door bepaalde veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld dat u voor onbepaalde tijd met verlof wordt gestuurd en uw telefoon dient in te leveren. U krijgt in sommige gevallen van uw werkgever wel te horen om welke persoon het gaat, maar niet de precieze aard en aanleiding van de klacht. Veel werkgevers kiezen vervolgens om een onderzoek uit te besteden. Als betrokkene worden met u een of meer gesprekken gevoerd en wordt u middels hoor en wederhoor in de gelegenheid gesteld om te reageren op de beschuldiging.

Betrokkenheid BING
De BING-onderzoekers werken vanuit de kernwaarden van ons bureau: onafhankelijk, deskundig en met respect. Een onderzoek dient zich te richten op de relevante feiten en omstandigheden, en daarover zal een evenwichtige rapportage worden geschreven. Medewerkers van BING voeren de onderzoeken onbevooroordeeld uit en houden er rekening mee dat het kan gaan om een valse beschuldiging of verklaring.

Top