Home Onderzoek Beoordeling

Beoordeling

Beoordeling melding
Voor de beoordeling van meldingen omtrent ongewenst gedrag, wordt in kaart gebracht of er sprake is van één geïsoleerde gebeurtenis of dat er sprake is van een patroon van gedragingen. Het gaat om de ernst van de uitlatingen en handelingen alsook om de interpretatie en ervaring van de ander. Ook worden de intenties van de dader meegewogen en of hij of zij zich voldoende bewust is van de effecten van het gedrag op anderen. Soms komen gedragingen voort uit naïviteit en is er sprake van een blinde vlek. Bij de beoordeling worden verder zaken als leeftijd en positie meegewogen, omdat deze een extra verantwoordelijkheid met zich mee kunnen brengen.

Toetsingskader
Het toetsingskader voor het beoordelen van ongewenst gedrag, wordt gevormd door wetgeving en door organisatiespecifieke regels en procedures. De meeste organisaties hebben gedragscodes, waarin zowel gewenst als ongewenst gedrag staat beschreven. Vaak is er sprake van regelingen op het gebied van ongewenst gedrag, waarbij specifiek wordt verwoord dat (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie niet zijn toegestaan.

Valse beschuldiging of verklaring?
BING houdt in dergelijke integriteitsonderzoeken altijd rekening met de mogelijkheid dat het kan gaan om een zogenaamde valse beschuldiging of verklaring, waarbij de feitelijke handelingen c.q. waarnemingen en observaties van de meld(st)er niet, of op andere wijze, hebben plaatsgevonden. Aan de andere kant kan ook de verklaring van een betrokkene – al dan niet opzettelijk – onjuist zijn.

Rapportage
BING verwerkt de uitkomsten van een onderzoek in een rapportage aan de opdrachtgever. Hierin worden de feiten en omstandigheden gepresenteerd en wordt desgevraagd een beoordeling gegeven van hetgeen heeft plaatsgevonden. Indien gewenst, zal BING ook advies uitbrengen over de te nemen vervolgstappen om tot een oplossing te komen.

Mediation
Soms kan een vergaand integriteitsonderzoek, met alles wat erbij hoort, worden vermeden door een ‘bemiddelend optreden’ van een van onze adviseurs. Wij luisteren naar beide partijen en geven in een veilige omgeving inzicht in de intenties en emoties van de ander. Soms kunnen medewerkers signalen van een collega verkeerd hebben geïnterpreteerd. Een dergelijk gesprek kan leiden tot excuses en vergeving, waarna beide partijen weer samen door één deur kunnen.

Top