Home Onderzoek

Onderzoek

BING-onderzoek naar ongewenste omgangsvormenĀ 
Een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen wordt een ‘persoonsgericht’ onderzoek genoemd. BING heeft op dit gebied ruime kennis en ervaring en voert dergelijke integriteitsonderzoeken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en professionaliteit uit. Een integriteitsonderzoek behoort aan voorwaarden te voldoen. Het aangeven van de rechten en plichten van de betrokken persoon en een zorgvuldige toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor, zijn de bekendste. Een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen vraagt van het onderzoeksteam kennis en ervaring op het gebied van persoonsgericht onderzoek en op het gebied van gedrag.

Werkwijze BING
Elk onderzoek naar een klacht of melding van ongewenste omgangsvormen vereist maatwerk. Met de opdrachtgever wordt vooraf onze aanpak en werkwijze besproken. Doel van dergelijke integriteitsonderzoeken is om antwoord te krijgen op de (onderzoeks)vragen of er daadwerkelijk sprake is van ongewenste omgangsvormen en in hoeverre er gehandeld is in strijd met wet- en regelgeving. Dit stelt een werkgever in staat om gepaste maatregelen te nemen richting betrokkenen, bijvoorbeeld in de vorm van een sanctie of rehabilitatie. De onderzoekers van BING gaan onbevooroordeeld en zorgvuldig te werk bij het onderzoeken en rapporteren van wat er is voorgevallen. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen feitelijke handelingen en gebeurtenissen enerzijds en de intenties en interpretaties anderzijds. Deze informatie wordt grotendeels gehaald uit interviews, waarbij gericht vragen en luisterend vermogen van de onderzoeker van belang zijn. Daarnaast kan ook informatie worden verkregen door middel van digitaal onderzoek, zoals onderzoek in e-mailverkeer.

Verloop
Gedurende het onderzoek, houden wij onze opdrachtgever op hoofdlijnen op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Over eventueel aanvullende activiteiten, vindt overleg met de opdrachtgever plaats. Het onderzoek resulteert in een schriftelijke rapportage aan de opdrachtgever, waarin onze aanpak, bevindingen en beoordeling worden gepresenteerd.

Top